ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FACEBOOK «Pink Your City»


Η εταιρεία ΕΨΑ που εδρεύει στο Βόλο Μαγνησίας διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Pink Your City». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Η ΕΨΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να αλλάξει το βραβείο του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με νεότερη δημοσίευση στην ιστοσελίδα pink.lemonade.gr/pinkyourcity (εφεξής «Διαδικτυακός Ιστότοπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΨΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.
ΟΡΟΙ
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 22/07/2016 έως 31/08/2016 ώρα 23:59.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΨΑ, «FCB Γνώμη» καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα pink.lemonade.gr/pinkyourcity και να τρέ­ξουν την εφαρμογή συνδεόμενοι μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο facebook. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν πόλη και να επιλέξουν τη διάθεση που θέλουν να δώσουν. Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να πάρουν οι χρήστες μέρος στην κλήρωση ώστε να κερδίσουν το δώρο, θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλα τα βήματα της εφαρμογής και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδια­φε­ρό­μενος μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, περισσότερες από μία μόνον φορές .Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. Θα αποκλειστούν όσοι δεν διαθέτουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη στο facebook.
3. Οι νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν τα σχετικά δώρα θα ανακηρυχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν έγκυρη συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του διαγωνισμού που αναφέρεται πιο πάνω στον όρο 1 και η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.random.org/ με βάση το σύστημα αδιάβλητων ηλεκτρονικών κληρώσεων True Random Number Generator. Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα κληρώσεων μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα http://www.random.org/faq/#S2. Από την κλήρωση θα προκύψουν 22 νικητές και 10 επιλαχόντες σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της FCB Γνώμη στη 01/09/2016 και ώρα 12:00.
4. Οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό post που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr  και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα . pink.lemonade.gr/pinkyourcity στη 1 Σεπτεμβρίου 2016. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στην Ιστοσελίδα www.facebook.com/epsa.gr για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο) μέχρι την Δευτέρα 12/09/2016. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν απαντήσει έγκαιρα το δώρο θα περάσει σε επιλαχόντα.
5. Τα δώρα των νικητών ορίζονται ως εξής:

6. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού η ΕΨΑ δικαιούται να χρησιμοποιεί το Διαγωνισμό και για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής δεν δικαιούται να εγείρει καμιά αξίωση κατά της ΕΨΑ λόγω της χρήσης του ονόματός του ή των φωτογραφιών του κατά τη διάρκεια που διαγωνίζεται για διαφημιστικούς σκοπούς.
7. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του βραβείου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΨΑ παύει να υφίσταται. Η ΕΨΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
8. Η ΕΨΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στο Δικτυακό της Τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της απονομής του βραβείου κλπ. Ο νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΨΑ για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, κάποιος νικητής δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΨΑ. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στην ΕΨΑ τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν.2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την ΕΨΑ όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ΕΨΑ, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.